دوره ی پیشرفته ی ولوم تریدینگ

معنای اعداد داخل کندل ها در فوت پرینت چارت اوردر فلو تریدینگ چیست؟

شرح سوال

معنای اعداد داخل کندل ها در اوردرفلو چیست؟ 

آیا اعدادی که در سمت چپ قرار دارند فروشندگان هستند؟وآیا اعداد سمت راست خریداران هستند؟

پاسخ

بله درست است سلر ها و بایر ها در چپ و راست کندل مشخص است.

اعداد سمت چپ و راست (aggressive) هستند ولی دست چپ سلر ها و دست راست بایر ها هستند.

بایر از (limit) های سلر میخرد

سلر ها هم لیمیت هارا میفروشند به بایر ها